Check in at work verplichting vleesindustrie

Wat is de aanwezigheidsregistratie?

| augustus 2022  |

Als maatregel ter bestrijding van sociale fraude moet het duidelijk zijn wie aanwezig is op de arbeidsplaats, op welk tijdstip, voor wie er gewerkt wordt en onder welk statuut (werknemer of zelfstandige). Dit heeft tevens als doel de veiligheid en gezondheid van de werknemers te verbeteren en om te strijden tegen oneerlijke concurrentie.Daarom werd vanaf 1 januari 2016 een verplichte aanwezigheidsregistratie ingevoerd voor personen die actief zijn op de werkplaats.

Het registratiesysteem is drieledig:

 1. een gegevensbank beheerd door de overheid met de geregistreerde gegevens;
 2. een registratieapparaat waarin de gegevens worden ingevoerd en waarmee deze worden doorgestuurd naar de gegevensbank; en
 3. een registratiemiddel waarmee de betrokkene zich kan registreren in het apparaat.

Voor welke personen is Checkinatwork verplicht?

Een CIAW registratie dient te gebeuren voor iedereen die werken uitvoert in een slachthuis, een versnijdingsatelier of in een onderneming van vleesbereidingen en/of vleesproducten:

 • werknemers
 • zelfstandigen en hun helpers  
 • gedetacheerde werknemers en zelfstandigen

Er dient dus ook een registratie te zijn voor:

 • de zaakvoerder of zijn/haar meewerkende partner
 • de chauffeurs in geval van distributie (bv. naar klanten) en/of ontvangst van grondstoffen (meehelpen met lossen van de levende dieren en het wassen en ontsmetten van de veewagens en kisten), waneer dit met eigen vervoermiddelen gebeurt, of wanneer er beroep wordt gedaan op een transporteur

Uitzonderingen waarbij geen registratie vereist is:

 • bezoekers
 • administratieve bedienden, tenzij zij uitzonderlijk werk uitvoeren op de werkvloer, (bv. kwaliteitsverantwoordelijke, labo,…)op voorwaarde dat de werken in kwestie vallen onder het toepassingsgebied (art. 30ter). (wel onderworpen).
 • personen die enkel toezicht houden, richtlijnen geven, het werk verdelen enz., tenzij indien het gaat om het opmaken van de slachtingsaangifte.
 • voor chauffeurs i.g.v. loutere aanvoer van grondstoffen en levend vee (opgelet de ontvangst ervan is wel onderworpen).
 • de levering en het technisch onderhoud of herstelling van machines.

Wie is verantwoordelijk voor de Check in at work?

De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt zowel bij de persoon die iemand uitstuurt om te werken (opdrachtgever, aannemer) of de werkgever, als bij de persoon die het werk doet (werknemer, zelfstandige). Beide partijen moeten onderling afspreken wie de registratie doet, en ze kunnen controleren of de registratie gebeurd is.

De registratieverplichting is van toepassing op:

 • het slachthuis
 • de uitsnijderij
 • het bedrijf voor vleesbereidingen en/of bereidingen van vleesproducten dat optreedt als aannemer of opdrachtgever (en die te dien einde een erkenning van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen moeten verkrijgen)
 • elke onderaannemer
 • buitenlandse bedrijven die opdrachtgever/aangever zijn voor werken in België.

Uitzondering:

De inrichtingen die een erkenning 1.1.3. (slachting op landbouwbedrijven) hebben, moeten niet aan deze verplichting voldoen. Deze uitzondering zal een jaar na de inwerkingtreding van deze wet geëvalueerd worden.

Wat zijn de verantwoordelijkheden?

 • De opdrachtgever (of de daarmee gelijkgestelde persoon) moet het registratiesysteem en hiermee compatibel registratiemiddel ter beschikking stellen van de aannemers op wie hij een beroep doet, (d.w.z. leveren, plaatsen en toezien op de goede werking van het registratieapparaat), tenzij er onderling werd overeengekomen het alternatieve registratiesysteem te gebruiken.  Elke aannemer op wie de opdrachtgever (of de daarmee gelijkgestelde persoon) een beroep doet, moet het opnieuw ter beschikking stellen van zijn onderaannemers in de onderaannemingsketen enz..
 • Erop toezien dat de gegevens die betrekking hebben op zijn onderneming, daadwerkelijk en correct worden geregistreerd en doorgestuurd naar de gegevensbank.
 • Maatregelen treffen opdat zijn medecontractant alle gegevens daadwerkelijk en correct registreert en doorstuurt naar de gegevensbank.
 • Erop toezien dat elke tewerkgestelde die in zijn opdracht de arbeidsplaats zal betreden, wordt geregistreerd, vooraleer die te betreden.
 • Als er een beroep gedaan wordt op uitzendkrachten berust de verplichting bij de gebruiker en niet bij het uitzendbureau.

Welke data worden door de Rijksdienst van Sociale Zekerheid gevraagd?

 • de identificatiegegevens van de natuurlijke persoon (naam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum en rijksregisternummer of nummer van het ontvangstbewijs L1 voor buitenlandse werknemers (zelfstandige of werknemer));
 • het adres of de geografische omschrijving of de coördinaten van de ligging van de bouwplaats;
 • de hoedanigheid waarin de natuurlijke persoon prestaties verricht op de bouwplaats (werknemer, zelfstandige, werkgever, vertegenwoordiger van de opdrachtgever of gelijkgestelde, ...);
 • de identificatiegegevens van de werkgever wanneer de persoon die de registratie doet een werknemer is (naam, adres, rechtsvorm en ondernemingsnummer);
 • wanneer de natuurlijke persoon het statuut van zelfstandige heeft, de identificatiegegevens van de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht een werk wordt uitgevoerd;
 • het identificatienummer van de melding van de werken aan de RSZ;
 • het tijdstip van de registratie, zijnde de tijd van de tijdstempel die RSZ plaatst bij ontvangst van een formeel geldige aanwezigheidsregistratie,

Hoe kan je de aanwezigheidsregistratie doen?

Om de verplichte registratie zo vlot mogelijk te laten verlopen, kan je best werken met een prikklok bij de ingang van de werkplaats of via een mobiele app op de smartphone. Er bestaat een specifieke functie nl. het scannen van QR-codes waarmee u snel iemand kan registreren:

 • via de QR code op de limosa-aangifte L1 (voor buitenlandse werknemers)
 • via de All-Connects QR code generator (voor Belgische werknemers van Belgische bedrijven)

Belangrijk hierbij is dat de verstuurde gegevens niet meer manipuleerbaar zijn en dat ze veilig verstuurd kunnen worden.

Wanneer het een globaal contract betreft voor werken die willekeurig worden uitgevoerd op verschillende sites, moet er 1 aangifte van werken gebeuren, met vermelding van de verschillende sites in de beschrijving van de locatie van de werken. Indien iemand de aanwezigheidsregistratie de facto niet kan doen (bv. badge vergeten) en er is geen administratief personeel aanwezig, kan er eventueel voorzien worden in een “back-up procedure” via een ander kanaal, bijvoorbeeld een smartphone of desktop. Voor een werk dat 's nachts en hierdoor gespreid over 2 kalenderdagen wordt uitgevoerd, dient de aanwezigheden voor de eerste dag te gebeuren.

Controle en sancties Check in at work

De sociale inspecteurs en de inspecteurs van de instellingen van sociale zekerheid mogen de gegevens die opgenomen zijn in het registratiesysteem raadplegen, onderling uitwisselen en gebruiken in het kader van hun opdracht. Elke persoon die zijn aanwezigheid niet onmiddellijk en dagelijks registreert kan een geldboete van 60 tot 600 € opgelegd worden. De werkgever, aannemer of opdrachtgever belast met de uitvoering, de aannemer of ondernemer die zijn verplichtingen niet nakomt kan een boete krijgen van 600 tot 6.000 € strafrechtelijk, of 300 tot 3.000 € administratief. De boete wordt vermenigvuldigd met het aantal personen waarvoor de inbreuk werd begaan.

Connect met ons!

Heb je nog vragen na het lezen van deze blog, of ben je geïnteresseerd in een Checkinatwork oplossing voor jouw bedrijf? Contacteer ons dan direct via telefoon 03 289 55 35, of stuur een mailtje naar marketing@all-connects.be

Deel deze All-Connects blog:

Stel ons je vraag

Ben je na het lezen van deze blog nieuwsgierig geworden naar welke tracking en digitale oplossingen All-Connects aanbiedt? Stel ons je vraag en we beantwoorden je zo snel mogelijk.

eBook
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.