Algemene voorwaarden

Artikel 1  | Toepassingsgebied

1.1. Alle contractuele rechtsverhoudingen tussen de naamloze vennootschap All-Connects, met zetelgevestigd te B-2550 Kontich, Satenrozen 3 en met ondernemingsnummer BE0477.167.546, RPRAntwerpen (hierna genoemd: “All-Connects”) en de klant (hierna samen genoemd: “Partijen”), worden– behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door All-Connects – beheerst door huidigealgemene voorwaarden

1.2. De contractuele rechtsverhoudingen tussen All-Connects en de klant kunnen naar gelang het gevalde vorm aannemen van onmiddellijk aflopende overeenkomsten, waaronder doch niet beperkt,koop-verkoopovereenkomsten, of overeenkomsten met opeenvolgendeprestaties, waaronder dochniet beperkt, dienstverlening, huur, ruil, ter beschikkingstelling, …

1.3. Tenzij in geval van schriftelijke andersluidende bevestiging door All-Connects, primeren dezealgemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige algemene voorwaarden van de klant, zelfs wanneerdeze niet expliciet werden afgewezen door All-Connects.

1.4. De klant verklaart voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen.

Artikel 2  | Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten

2.1. Offertes opgesteld door All-Connects, zijn steeds vrijblijvend, doch vervallen na verloop van dertigdagen te rekenen vanaf de datum van de offerte

2.2. Een overeenkomst met All-Connects komt tot stand op één van volgende drie limitatieve wijzen:
° Wanneer de klant zijn onvoorwaardelijke bevestiging van de door All-Connects opgestelde offerteheeft gecommuniceerd aan All-Connects binnen de in artikel 2.1 gestelde termijn; of
° Wanneer er geen sprake is van een offerte, na de uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling doorAll-Connects; of
° Wanneer door All-Connects uitvoering gegeven wordt aan de bestelling geplaatst door de klant.

2.3. Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de zetelvan All-Connects. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door All-Connects te wordenaanvaard.

2.4. Elke overeenkomst met All-Connects wordt geacht te worden uitgevoerd op het adres van de zetelvan All-Connects, zelfs indien All-Connects de betrokken diensten en/of producten elders levert.

Artikel 3 | Herroeping van de overeenkomst

3.1. De onmiddellijk aflopende overeenkomsten kunnen slechts herroepen worden mits de uitdrukkelijkeen schriftelijke toestemming van All-Connects dat zich de mogelijkheid voorbehoudt haartoestemming hiertoe te weigeren.

3.2. In geval van herroeping van de onmiddellijk aflopende overeenkomsten, is de klant in elk geval eenforfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan All-Connects ten belope van 30% van hetnog onbetaalde gedeelte van de volgens de offerte verschuldigde prijs, onverminderd het rechtvergoeding te vorderen voor de door All-Connects daadwerkelijk geleden schade.

3.3. Voor overeenkomsten met opeenvolgende prestaties geldt, behoudens uitdoving door het verstrijkenvan de termijn, exclusief de opzegmogelijkheid zoals vermeld in artikel 4 van huidige algemenevoorwaarden.

Artikel 4 | Opzegging van de overeenkomst

4.1. Overeenkomsten met opeenvolgende prestaties die gesloten werden voor een bepaalde duur,kunnen niet voortijdig opgezegd worden. Na afloop van de bepaalde duurtijd worden deze overeenkomsten stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes gelijk aan de initiële duurtijd van de overeenkomst.

4.2. De stilzwijgend verlengde overeenkomsten met opeenvolgende prestaties kunnen wel voortijdigopgezegd worden door de klant of All-Connects, doch uitsluitend per aangetekende brief en mitsin acht name van volgende opzegtermijnen:
° Een opzegtermijn van een (1) maand, voor overeenkomsten gesloten voor een bepaalde duur vaneen maand of meer;
° Een opzegtermijn gelijk aan de duurtijd van de overeenkomst, voor overeenkomsten gesloten vooreen bepaalde duur van minder dan een maand.

4.3. Bij verbreking van overeenkomsten met opeenvolgende prestaties, is de klant, onverminderd hetbepaalde in artikel 4.4, een vergoeding verschuldigd aan All-Connects, gelijk aan 30% van het nog onbetaalde gedeelte van de resterende duurtijd van de betrokken overeenkomst.

4.4. De opzegging van de overeenkomst door de klant, geeft in geen geval recht op terugbetaling vande reeds betaalde sommen.

4.5. Bij de beëindiging van de overeenkomsten met opeenvolgende prestaties, restitueert de klant aanAll-Connects de ter beschikking gestelde goederen binnen de acht (8) dagen na de beëindiging vande overeenkomst. Indien de klant de producten niet inlevert binnen de gestelde termijn, wordt deovereenkomsten met opeenvolgende prestaties geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor dezelfdeperiode als de initiële periode.

Artikel 5 | Operationaliteit van de dienstverlening + vals alarm

5.1. All-Connects voldoet, behoudens andersluidend beding, aan haar leveringsverplichting wanneer de bestelde producten en/of diensten ter beschikking van de klant worden gesteld op de zetel vanAll-Connects.

5.2. In geval All-Connects zich bijkomend verbindt de bestelde producten te bezorgen naar een doorpartijen overeengekomen plaats, gebeurt het vervoer op risico en voor rekening van de klant.

5.3. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden All-Connects slechts in diemate dat zij dient te pogen deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen.

5.4. Het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn doet, wanneer dit niet te wijten is aan kwadetrouw of grove fout in hoofde van All-Connects, in geen geval enig recht op weigering ofherroeping van de bestelling noch op schadevergoeding ontstaan.

5.5. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de geslotenovereenkomsten.

Artikel 6 | Prijzen - abonnementen - huurprijzen

6.1. De op de offerte en de bestelbon vermelde prijzen zijn exclusief BTW, belastingen en bijhorendekosten (waaronder transpostkosten), die steeds ten laste van de klant zijn.

6.2. De prijzen vermeld op de offerte en de bestelbon, omvatten uitsluitend wat op voormeldedocumenten omschreven wordt. Indien de klant om bijkomende prestaties verzoekt(waaronder technische hulpverlening), die niet voorzien zijn in de offerte en bestelbon, zal ditbijkomend door All-Connects gefactureerde worden aan de klant.

6.3. De huurprijzen en abonnementsvergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd zonder verderformaliteiten, volgens volgende indexatieformule overeenkomstig artikel 57 van de wet van 30maart 1976: P=P0 {0,2 + 0,8 (X1 : X0)} met:
° P = de herzieningsprijs
° P0 = de basisprijs
° X1 =de nationale referentie loonkosten voor Paritair Comité 200 van de maand decembervoorafgaand aan de herziening
° X0= omvat dezelfde loonkosten van de maand december voorafgaand aan de offerte.

Artikel 7 | Betalingen

7.1. De door All-Connects geleverde producten, dienen bij ontvangst nagekeken te worden door de klant.Onmiddellijk zichtbare gebreken dienen door de klant onmiddellijk te worden gemeld op deleveringsbon en binnen een termijn van achtenveertig (48) uur rechtstreeks aan All-Connectsschriftelijk te worden meegedeeld.

7.2. De klant verbindt zich ertoe de producten onverwijld na de in ontvangst name te controlerenvolgens alle in de sector gebruikelijke procedures. Klachten met betrekking tot gebreken die na dituitvoerig onderzoek waarneembaar worden, dienen per aangetekend schrijven aan All-Connectskenbaar te worden gemaakt binnen een periode van vijf (5) dagen na de in ontvangst name.

7.3. Klachten met betrekking tot één van de onder artikelen 9.1 of 9.2 van deze algemene voorwaardenvermelde hoedanigheden die buiten de in deze artikelen vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van All-Connects.

7.4. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken en die niet ressorteren onder de bepalingenvan artikelen 9.1 tot 9.2 dienen door de klant onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van vijf (5)dagen, nadat de klant kennis heeft gekregen of redelijkerwijze kennis kon hebben gekregen, aanAll-Connects te worden kenbaar gemaakt per aangetekend schrijven.

7.5. Klachten met betrekking tot de levering of de conformiteit van de producten, schorsen debetalingsverplichting in hoofde van de klant niet.

Artikel 8 | Klachten

Het is streng verboden de simkaarten van ALL-CONNECTS te gebruiken voor eender ander gebruik dan hetgeen waar het voor bestemd is. Ieder ongeoorloofd gebruik van simkaarten, stelt de abonnee bloot aan een boete van minimum 500 euro boven op de communicatiekosten, evenals aan juridische vervolgingen. De verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de gegevens van het (volg)systeem ligt enkel bij de abonnee die zich dient te houden aan de wetgeving terzake (vb: wet op privacy).

Artikel 9  | Aansprakelijkheid

9.1. All-Connects kan enkel aansprakelijk gehouden worden voor schade die het gevolg is van haar opzettelijk fout,zware fout of bedrog.

9.2. All-Connects is niet aansprakelijk voor disfunctionaliteiten in de dienstverlening, storingen in het Volgsysteem en/of een vermindering in kwaliteit, volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens die door het Volgsysteemverzonden worden, wanneer die te wijten zijn aan:
-Providers, zoals (niet-limitatief): GSM-GPRS netwerken, satellietsignalen en internet;
-Het gebrekkig gebruik van het Volgsysteem door de klant;
-Gebreken ontstaan door een gebrekkige implementatie en/of instelling van het Volgsysteem op de Hardware,wanneer het Volgsysteem werd geïmplementeerd door de klant;
-Gebrekkige hardware waarop het Volgsysteem werd geïmplementeerd;

9.3. All-Connects is niet aansprakelijk voor gebreken die te wijten zijn aan externe invloeden, zoals niet limitatief:wettelijke of administratieve beslissingen, weersomstandigheden, brand, natuurrampen of invloeden veroorzaaktdoor slordigheid, een menselijke fout of overmacht.

9.4. Indien de aansprakelijkheid van All-Connects alsnog weerhouden kan worden, heeft All-Connects het recht om– naar haar soevereine keuze – zich van elke gehoudenheid te ontdoen door het gebrekkig product te herstellenof te vervangen.

9.5. Indien de aansprakelijkheid van All-Connects alsnog weerhouden kan worden, dan is die aansprakelijkheid in elkgeval beperkt tot maximaal de som van de door All-Connects van de klant geïnde bedragen gedurende de afgelopen twaalf maanden in kader van de betrokken overeenkomst en in elk geval tot dat gedeelte van de opdrachtwaarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering wordt gedekt, is deaansprakelijkheid van All-Connects NV in ieder geval beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haarverzekeraar wordt uitgekeerd.

Artikel 10 | Intellectuele rechten

10.1. De overeenkomst tussen All-Connects en de klant omvat geen overdracht van intellectuele rechtenen knowhow van All-Connects aan de klant.

10.2. Aan de klant wordt met betrekking tot het gebruik van de software deel uitmakende van hetVolgsysteem een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie toegekend.

Artikel 11 | Onwettig gebruik

Indien de klant producten of diensten afgenomen bij All-Connects gebruikt op een wijze die niet inovereenstemming is met het toepasslijk wettelijke kader, is de klant ertoe gehouden om, onverminderdde mogelijkheid voor All-Connects om de contracten met opeenvolgende prestaties in dergelijkeomstandigheden lastens de klant te beëindigen en een gepaste schadevergoeding te vorderen,All-Connects te vrijwaren voor alle schade, verliezen en/of vorderingen van derden waarmee All-Connects, als gevolg van dit gebruik, geconfronteerd zou kunnen worden.

Artikel 12 | Overdracht van de overeenkomst

12.1. All-Connects is gerechtigd de huur- en dienstenovereenkomst met de klant geheel of gedeeltelijkover te dragen, mits mededeling aan de klant.

12.2. De klant is niet gerechtigd de huur- en dienstenovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen,tenzij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord door All-Connects.

Artikel 13 | Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

13.1. In kader van een onmiddellijk aflopende overeenkomst gelden volgende bepalingen:
° Alle geleverde producten blijven eigendom van All-Connects tot op het moment van algehelebetaling van alles wat All-Connects uit hoofde van de overeenkomst toekomt;
° Wanneer de klant in gebreke blijft te betalen, is All-Connects zowel ten opzichte van de klant alsten opzichte van enige derde, gerechtigd om haar eigendomsrecht te laten gelden en de teruggavevan de producten te vorderen zonder hiervoor in rechte op te moeten treden.
° Elke minderwaarde van de producten evenals de gedane kosten worden door All-Connects inrekening gebracht.

13.2.In kader van en overeenkomsten met opeenvolgende prestaties blijven alle ter beschikking gesteldeproducten steeds eigendom van All-Connects.

13.3.Door de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden, verleent de klant aan All-Connects eenconventioneel algemeen pandrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen zoals die kunnenontstaan uit hoofde van overeenkomsten tussen Partijen.

Artikel 14 | Divers

14.1.De nietigheid van één of meerdere clausules uit huidige algemene voorwaarden of een gedeeltedaarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of derest van de bepaling in kwestie.

14.2. Dagen zijn kalenderdagen.

14.3.Elke mededeling moet per aangetekende brief gebeuren aan het adres vermeld in deze algemenevoorwaarden en wordt geacht ontvangen te zijn:
° dezelfde dag: wanneer ze per drager worden bezorgd of wanneer ze per E-mail worden verzondenen de andere partij heeft de ontvangst bevestigd;
° twee dagen na de poststempel: wanneer ze aangetekend worden verzonden.

Artikel 15 | Privacy

De verwerking van de persoonsgegevens van klanten en andere contacten gebeurt overeenkomstig de privacyverklaring van All-Connects welke beschikbaar is via https://assets.aversio.com/resources/resellers/2/160/143/files/Publicatieblad-GDPR-Website-All-Connects-versie0-132019.pdf

Artikel 16 | Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

16.1. Op geschillen die voortspruiten uit de overeenkomst tussen All-Connects en de klant is uitsluitend hetBelgisch recht van toepassing.

16.2.Voor geschillen die voortspruiten uit de overeenkomst tussen All-Connects en de klant, isuitsluitend de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om kennis te nemenvan de vorderingen.