Algemene voorwaarden B2B


A. Basisvoorwaarden
B. Bijzondere voorwaarden aankoop
C. Bijzondere voorwaarden verhuur

A. BASISVOORWAARDEN

Artikel 1  | Toepassingsgebied

1.1. Alle contractuele rechtsverhoudingen tussen de naamloze vennootschap All-Connects, met zetel gevestigd te B-2550 Kontich, Satenrozen 3 en met ondernemingsnummer BE0477.167.546, RPR Antwerpen (hierna genoemd: “All-Connects”) en de klant (hierna samen genoemd: “Partijen”), worden – behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door All-Connects – beheerst door huidige algemene voorwaarden.

1.2. De contractuele rechtsverhoudingen tussen All-Connects en de klant kunnen naar gelang het geval de vorm aannemen van onmiddellijk aflopende overeenkomsten, waaronder doch niet beperkt, koop-verkoopovereenkomsten, of overeenkomsten met opeenvolgende prestaties, waaronder doch niet beperkt, dienstverlening, huur, ruil, ter beschikkingstelling,… . Deze contractuele rechtsverhoudingen worden nader verduidelijkt volgens de bijzondere voorwaarden.

1.3. Tenzij in geval van schriftelijke andersluidende bevestiging door All-Connects primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige algemene voorwaarden van de klant, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door All-Connects.

1.4. De klant verklaart voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden, en hiermee in te stemmen.

Artikel 2  | Totstandkoming & uitvoering van de overeenkomsten

2.1. Offertes opgesteld door All-Connects zijn steeds vrijblijvend, doch vervallen na verloop van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte.

2.2. Een overeenkomst met All-Connects komt tot stand op één van volgende drie limitatieve wijzen: - wanneer de klant zijn onvoorwaardelijke bevestiging van de door All-Connects opgestelde offerte heeft gecommuniceerd aan All-Connects binnen de in artikel 2.1 gestelde termijn; of- wanneer er geen sprake is van een offerte, na de uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door All-Connects; of- wanneer door All-Connects uitvoering gegeven wordt aan de bestelling geplaatst door de klant.  

2.3. Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de zetel van All-Connects. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door All-Connects te worden aanvaard.

2.4. Elke overeenkomst met All-Connects wordt geacht te worden uitgevoerd op het adres van de zetel van All-Connects, zelfs indien All-Connects de betrokken diensten en/of producten elders levert.

2.5. De startdatum van de overeenkomst wordt bepaald op volgende manieren, tenzij ander expliciet vermeld op de getekende offerte, en in deze volgorde: 1. Leveringsdatum Ex Works, 2. Installatiedatum uitgevoerd door All-Connects of door externe partij in opdracht van All-Connects, 3. Dertig dagen einde maand na ondertekenen offerte of bevestiging van bestelling.

Artikel 3 | Herroeping van de overeenkomst

3.1 De duurtijd van de overeenkomst wordt vermeld op de bestelbon. Indien deze niet uitdrukkelijk wordt vermeld, bedraagt de duurtijd 12 maanden vanaf datum ondertekening bestelbon.

3.2 Na afloop van de bepaalde duurtijd worden deze overeenkomsten stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes gelijk aan de initiële duurtijd van de overeenkomst.

Artikel 4 | Opzegging van de overeenkomst

4.1 Overeenkomsten kunnen niet voortijdig opgezegd worden.

4.2 Na afloop van de bepaalde duurtijd worden deze overeenkomsten stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes gelijk aan de initiële duurtijd van de overeenkomst.

4.3. Een overeenkomst kan worden stopgezet door de klant en/of All-Connects mits het respecteren van de verbrekingsvergoeding zoals vast gelegd volgens de bijzondere voorwaarden. De opzegging dient uitsluitend per aangetekende brief en ten laatste 60 kalenderdagen voor de einddatum van de overeenkomst verstuurd te worden.

4.4. De opzegging van de overeenkomst door de klant geeft in geen geval recht op terugbetaling van de reeds betaalde sommen.

Artikel 5 | Levering

5.1. All-Connects voldoet, behoudens andersluidend beding, aan haar leveringsverplichting wanneer de bestelde producten en/of diensten ter beschikking van de klant worden gesteld op de zetel van All-Connects.

5.2 In geval All-Connects zich bijkomend verbindt de bestelde producten te bezorgen naar een door partijen overeengekomen plaats, gebeurt het vervoer op risico en voor rekening van de klant.

5.3 De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden All-Connects slechts in die mate dat zij dient te pogen deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen.

5.4 Het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn doet, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of grove fout in hoofde van All-Connects, in geen geval enig recht op weigering of herroeping van de bestelling noch op schadevergoeding ontstaan.  

5.5. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten.

Artikel 6 | Prijzen - abonnementen - huurprijzen

6.1. De op de offerte en de bestelbon vermelde prijzen zijn exclusief BTW, belastingen en bijhorende kosten (waaronder transpostkosten), die steeds ten laste van de klant zijn.

6.2. De prijzen vermeld op de offerte en de bestelbon omvatten uitsluitend wat op voormelde documenten omschreven wordt. Indien de klant om bijkomende prestaties verzoekt (waaronder technische hulpverlening) die niet voorzien zijn in de offerte en bestelbon, zal dit bijkomend door All-Connects gefactureerd worden aan de klant.

6.3. De huurprijzen en abonnementsvergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd zonder verdere formaliteiten, volgens volgende indexatieformule overeenkomstig artikel 57 van de wet van 30 maart 1976: P=P0 (0,2 + 0,8 (X1 : X0)).
Uitleg formule:
* P: de herzieningsprijs
* P0: de basisprijs
* X1: de nationale referentie van loonkosten voor Paritair Comité 200 van de maand december voorafgaand aan de herziening
* X0: omvat dezelfde loonkosten van de maand december voorafgaand aan de offerte.

6.4. De facturatie van All-Connects aan de klant gebeurt volgens de door de klant aangeleverde informatie op de bestelbon. Indien ergeen specifieke vereisten worden opgegeven op de bestelbon zal All-Connects factureren volgens de door hun vast gestelde procedures.

Artikel 7 | Betalingen

7.1. Behoudens andersluidende factuurvoorwaarden zijn de gefactureerde bedragen opeisbaar op de factuurdatum en betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum van de betrokken factuur.

7.2. Betalingen gebeuren in principe bevrijdend door overschrijving via debet kaart of kredietkaart, of voor bedragen onder 3.000,00 euro in speciën. Betalingen in speciën gebeuren op het moment dat de gelden op de zetel van All-Connects overgemaakt worden. Alle andere betalingen gebeuren op het moment dat het volledig verschuldigd bedrag onherroepelijk op de bankrekening van All-Connects ontvangen werd.

7.3. Facturen kunnen enkel geldig geprotesteerd worden binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na factuurdatum, middels aangetekende brief houdende een gedetailleerde motivering.

7.4. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van één procent (1%) per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 50,00 euro, onverminderd het recht van All-Connects om hogere schade te bewijzen. De eventuele gerechtelijke intresten en gerechtskosten zijn hierbij niet inbegrepen. Voor facturen onder de 25,00 euro excl. BTW wordt een toeslag van 10,00 euro in rekening gebracht voor de administratiekosten.

7.5. Ingeval een factuur op haar vervaldag niet betaald is, worden alle noch verschuldigde facturen op naam van dezelfde afnemer van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

7.6. In geval van laattijdige betaling, is All-Connects bovendien gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten voor alle lopende overeenkomsten. De leveringsdatum of -termijn wordt van rechtswege opgeschort. All-Connects is hoe dan ook pas gehouden tot levering na volledige betaling door de klant.

Artikel 8 | Klachten

8.1. De door All-Connects geleverde producten dienen bij ontvangst nagekeken te worden door de klant. Onmiddellijk zichtbare gebreken dienen door de klant onmiddellijk te worden gemeld op de leveringsbon en binnen een termijn van achtenveertig (48) uur rechtstreeks aan All-Connects schriftelijk te worden meegedeeld.

8.2. De klant verbindt zich ertoe de producten onverwijld na de inontvangstname te controleren volgens alle in de sector gebruikelijke procedures. Klachten met betrekking tot gebreken die na dit uitvoerig onderzoek waarneembaar worden, dienen per aangetekend schrijven aan All-Connects kenbaar te worden gemaakt binnen een periode van vijf (5) dagen na de inontvangstname.  

8.3. Klachten met betrekking tot één van de onder artikelen 9.1 of 9.2 van deze algemene voorwaarden vermelde hoedanigheden die buiten de in deze artikelen vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van All-Connects.

8.4. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken en die niet ressorteren onder de bepalingen van artikelen 9.1 tot 9.2 dienen door de klant onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van vijf (5) dagen, nadat de klant kennis heeft gekregen of redelijkerwijze kennis kon hebben gekregen, aan All-Connects te worden kenbaar gemaakt per aangetekend schrijven.

8.5. Klachten met betrekking tot de levering of de conformiteit van de producten schorsen de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet.

Artikel 9  | Aansprakelijkheid

9.1. All-Connects kan enkel aansprakelijk gehouden worden voor schade die het gevolg is van haar opzettelijke fout, zware fout of bedrog.

9.2. All-Connects is niet aansprakelijk voor disfunctionaliteiten in de dienstverlening, storingen in het volgsysteem en/of een vermindering in kwaliteit, volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens die door het volgsysteem verzonden worden, wanneer die te wijten zijn aan:- providers, zoals (niet-limitatief): GSM-GPRS netwerken, satellietsignalen en internet;- het gebrekkig gebruik van het volgsysteem door de klant;- gebreken ontstaan door een gebrekkige implementatie en/of instelling van het volgsysteem op de hardware, wanneer het volgsysteem werd geïmplementeerd door de klant;- gebrekkige hardware waarop het Volgsysteem werd geïmplementeerd;  

9.3. All-Connects is niet aansprakelijk voor gebreken die te wijten zijn aan externe invloeden, zoals niet limitatief: wettelijke of administratieve beslissingen, weersomstandigheden, brand, natuurrampen of invloeden veroorzaakt door slordigheid, een menselijke fout of overmacht.

9.4. Indien de aansprakelijkheid van All-Connects alsnog weerhouden kan worden, heeft All-Connects het recht om – naar haar soevereine keuze – zich van elke gehoudenheid te ontdoen door het gebrekkig product te herstellen of te vervangen.

9.5. Indien de aansprakelijkheid van All-Connects alsnog weerhouden kan worden, dan is die aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot maximaal de som van de door All-Connects van de klant geïnde bedragen gedurende de afgelopen twaalf maanden in kader van de betrokken overeenkomst en in elk geval tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van All-Connects NV in ieder geval beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

Artikel 10 | Intellectuele rechten

10.1. De overeenkomst tussen All-Connects en de klant omvat geen overdracht van intellectuele rechten en knowhow van All-Connects aan de klant.

10.2. Aan de klant wordt met betrekking tot het gebruik van de software deel uitmakende van het Volgsysteem een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie toegekend.

Artikel 11 | Onwettig gebruik

Indien de klant producten of diensten afgenomen bij All-Connects gebruikt op een wijze die niet inovereenstemming is met het toepasselijk wettelijke kader, is de klant ertoe gehouden om, onverminderdde mogelijkheid voor All-Connects om de contracten met opeenvolgende prestaties in dergelijkeomstandigheden lastens de klant te beëindigen en een gepaste schadevergoeding te vorderen, All-Connects te vrijwaren voor alle schade, verliezen en/of vorderingen van derden waarmee All-Connects,als gevolg van dit gebruik, geconfronteerd zou kunnen worden.

Het is streng verboden de simkaarten van ALL-CONNECTS te gebruiken voor eender ander gebruik danhetgeen waar het voor bestemd is. Ieder ongeoorloofd gebruik van simkaarten, stelt de abonnee blootaan een boete van minimum 500 euro boven op de communicatiekosten, evenals aan juridischevervolgingen. De verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de gegevens van het (volg)systeemligt enkel bij de abonnee die zich dient te houden aan de wetgeving terzake (vb: wet op privacy).

Artikel 12 | Overdracht van de overeenkomst

12.1. All-Connects is gerechtigd de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk over te dragen, mits mededeling aan de klant.

12.2. De klant is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord door All-Connects.

Artikel 13 | Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

13.1. De nietigheid van één of meerdere clausules uit huidige algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie.

13.2. Dagen zijn kalenderdagen.

13.3. Elke mededeling moet per aangetekende brief gebeuren aan het adres vermeld in deze algemene voorwaarden en wordt geacht ontvangen te zijn:
- dezelfde dag: wanneer ze per drager worden bezorgd of wanneer ze per e-mail worden verzonden en de andere partij heeft de ontvangst bevestigd;
- twee dagen na de poststempel: wanneer ze aangetekend worden verzonden.

Artikel 14 | Privacy

De verwerking van de persoonsgegevens van klanten en andere contacten gebeurt overeenkomstig de privacyverklaring van All-Connects. Het document is beschikbaar via deze link (https://www.all-connects.be/nl/privacy-policy).

Artikel 15 | Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

15.1.    Opgeschillen die voortspruiten uit de overeenkomst tussen All-Connects en deklant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

15.2.    Voorgeschillen die voortspruiten uit de overeenkomst tussen All-Connects en deklant is uitsluitend de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegdom kennis te nemen van de vorderingen.

B. BIJZONDERE VOORWAARDEN AANKOOP

Artikel 1  | Toepassingsgebied

1.1 De contractuele rechtsverhoudingen tussen All-Connects en de klant voor overeenkomsten met onmiddellijk aflopende overeenkomsten, waaronder doch niet beperkt, koop-verkoopovereenkomsten. Zullen hieronder vernoemd worden als koopovereenkomst.

Artikel 2  | Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten

2.1. INSTALLATIE van inbouwproducten

De installatie van de bestelde producten door de klant zullen steeds geïnstalleerd worden op het adres van de zetel van All-Connects. Indien schriftelijk overeengekomen kan de installatie op een afgesproken locatie gebeuren en zullen de verplaatsingskosten voor rekening van de klant zijn.  De eerste installatie en alle toekomstige technische interventies zijn voor rekening van de klant.

2.2 De facturatieperiode start bij de eerste dag van de maand volgend op de installatiedatum. De dagen tussen de installatiedatum en start facturatie worden aangerekend volgens pro rata aan de afgesproken licentieprijzen.

Artikel 3 | Duurtijd van de overeenkomst

3.1 De duurtijd van een koopovereenkomst bedraagt 12 maanden tenzij anders vermeld op de getekende offerte of bestelbon. De datum van ondertekening bestelbon is alsook de startdatum van een overeenkomst.

3.2 Na afloop van de bepaalde duurtijd worden deze overeenkomsten stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes gelijk aan de initiële duurtijd van de overeenkomst.

Artikel 4 | Opzegging van de overeenkomst

4.1. De koopovereenkomst kan opgezegd worden door de klant of All-Connects, doch uitsluitend per aangetekende brief en mits in achtname van volgende opzegtermijnen:
- een opzegtermijn gelijk aan de duurtijd van de overeenkomst, voor overeenkomsten gesloten voor een bepaalde duur van een maand of meer;
- een opzegtermijn van een (1) maand, voor overeenkomsten gesloten voor een bepaalde duur van minder dan een maand.
- minimum 60 dagen verstuurd worden voor de vervaldatum van je facturatieperiode.

4.2. Bij een onmiddellijke verbreking van de koopovereenkomsten is de klant, onverminderd het bepaalde in artikel 4.1, een vergoeding verschuldigd aan All-Connects, gelijk aan 50% van het nog onbetaalde gedeelte van de resterende duurtijd van de betrokken overeenkomst.

4.3. De opzegging van de overeenkomst door de klant geeft in geen geval recht op terugbetaling van de reeds betaalde sommen.  

4.4. Bij de beëindiging van de koopovereenkomst is de klant verantwoordelijk voor het correct verwijderen van de geleverde producten.

Artikel 5 | Levering

5.1. In kader van een koopovereenkomst gelden volgende bepalingen:
- alle geleverde producten blijven eigendom van All-Connects tot op het moment van algehele betaling van alles wat All-Connects uit hoofde van de koopovereenkomst toekomt;
- wanneer de klant in gebreke blijft te betalen, is All-Connects zowel ten opzichte van de klant als ten opzichte van enige derde, gerechtigd om haar eigendomsrecht te laten gelden en de teruggave van de producten te vorderen zonder hiervoor in rechte op te moeten treden.
- elke minderwaarde van de producten evenals de gedane kosten worden door All-Connects in rekening gebracht.

5.2. Door de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden, verleent de klant aan All-Connects een conventioneel algemeen pandrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen zoals die kunnen ontstaan uit hoofde van overeenkomsten tussen Partijen.

Button Text

BIJZONDERE VOORWAARDEN VERHUUR

Artikel 1  | Toepassingsgebied

1.1 De contractuele rechtsverhoudingen tussen All-Connects en de klant voor overeenkomsten met opeenvolgende prestaties, waaronder doch niet beperkt, dienstverlening, huur, ruil, ter beschikkingstelling, … Zullen hieronder vernoemd worden als huurovereenkomst.

Artikel 2  | Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten

2.1. INSTALLATIE van inbouwproducten

De installatie van de bestelde producten door de klant zullen steeds geïnstalleerd worden op het adres van de zetel van All-Connects. Indien schriftelijk overeengekomen kan de installatie op een afgesproken locatie gebeuren en zullen de verplaatsingskosten voor rekening van de klant zijn.  De eerste installatie van de bestelde producten zijn voorzien in de huurprijs. Alle toekomstige technische interventies zijn voor rekening van de klant.

2.2 De facturatieperiode start bij de eerste dag van de maand volgend op de installatiedatum. De dagen tussen de installatiedatum en start facturatie worden aangerekend volgens pro rata aan de afgesproken licentieprijzen.

Artikel 3 | Herroeping van de overeenkomst

3.1 De standaard duurtijd van een huurovereenkomst bedraagt 12, 36 of 60 maanden. De gekozen duurtijd wordt vermeld op de bestelbon. De datum van ondertekening bestelbon is alsook de startdatum van een huurovereenkomst.

3.2 Na afloop van de bepaalde duurtijd worden deze overeenkomsten stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes gelijk aan de initiële duurtijd van de overeenkomst.

Artikel 4 | Opzegging van de overeenkomst

4.1. De huurovereenkomsten kunnen opgezegd worden door de klant of All-Connects, doch uitsluitend per aangetekende brief en mits inachtname van volgende opzegtermijnen:
- een opzegtermijn gelijk aan de duurtijd van de overeenkomst, voor overeenkomsten gesloten voor een bepaalde duur van een maand of meer;
- een opzegtermijn van een (1) maand, voor overeenkomsten gesloten voor een bepaalde duur vanminder dan een maand.
- minimum 60 dagen verstuurd worden voor de vervaldatum van je facturatieperiode.

4.2. Bij een onmiddellijke verbreking van een huurovereenkomst, is de klant, onverminderd het bepaalde in artikel 4.1, een vergoeding verschuldigd aan All-Connects, gelijk aan 50% van het nog onbetaalde gedeelte van de resterende duurtijd van de betrokken overeenkomst.

4.3. De opzegging van de overeenkomst door de klant geeft in geen geval recht op terugbetaling van de reeds betaalde sommen.  

4.4. Bij de beëindiging van een huurovereenkomst restitueert de klant aan All-Connects de ter beschikking gestelde goederen binnen de acht (8) dagen na de beëindiging van de overeenkomst. Indien de klant de producten niet inlevert binnen de gestelde termijn, worden de niet ingeleverde producten aangerekend aan de standaard nieuwprijs vastgelegd door All-Connects in hun prijslijst.

Artikel 5 | Levering

5.1. In kader van een huurovereenkomst blijven alle ter beschikking gestelde producten steeds eigendom van All-Connects.

5.2. Door de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden verleent de klant aan All-Connects een conventioneel algemeen pandrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen zoals die kunnen ontstaan uit hoofde van overeenkomsten tussen Partijen.